تبلیغات
« ستاد سراوان » - داعش در افغا نستان و پا کستان
تاریخ : سه شنبه 30 دی 1393
ژنرال ( جان کمپبل )فرمانده نیروهای نا تو در افغا نستان اعلام کرد  :          بر اساس اسناد موجود ، گروه تروریستی داعش برای گسترش فعا لیت ها و افزا یش توان خود در حال عضو گیری و جذب نیرو از افغا نستان و      پا کستان است .

منبع 20973


آخرین مطالب
آرشیو مطالب